ตารางวัคซีน

อายุ

วัคซีนที่แนะนำโดย
กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนเสริม

แรกเกิด- บีซีจี (ป้องกันวัณโรค)
- ตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

-

1-2 เดือน- ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2

-

2 เดือน- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 1
- หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 1
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ ครั้งที่ 1
-โรต้าหยอด ครั้งที่ 1
- ไอพีดี ครั้งที่ 1 (ไม่สามารถรวมกับวัคซีนอื่นได้)
4 เดือน- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 2
- หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 2
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ เข็มที่ 2
-โรต้าหยอด ครั้งที่ 2
- ไอพีดี ครั้งที่ 2 (ไม่สามารถรวมกับวัคซีนอื่นได้)
6 เดือน- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 3
- หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 3
-ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ-ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
- โรต้าหยอด ครั้งที่ 3 (เฉพาะเมื่อใช้ Rotateq)
- ไอพีดี ครั้งที่ 3 (ไม่สามารถรวมกับวัคซีนอื่นได้)
- ไข้หวัดใหญ่ (2 เข็ม ห่างกัน 1-2 เดือน)
9-12 เดือน- หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 1

-

12-18 เดือน- ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- (วัคซีนเชื้อตาย : ห่างกัน 1-4 สัปดาห์)
- ไข้สมองอักเสบเจอีชนิดวัคซีนเชื้อมีชีวิต ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ห่างกัน 3 เดือน - 1 ปี
- ไอพีดี ครั้งที่ 4 (ไม่สามารถรวมกับวัคซีนอื่นได้)
- อีสุกอีใส ครั้งที่ 1
- ตับอักเสบเอ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ห่างกัน 6-12 เดือน)
18 เดือน- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดปกติ ครั้งที่ 4
- หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 4
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีดฮิบ ครั้งที่ 4
2 ปั - 2 ปีครึ่ง- ไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย ครั้งที่ 3- ไม่ต้องฉีดไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 หากใช้วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต
- หากยังไม่ฉีดอีสุกอีใสหรือตับอักเสบเอ ให้ฉีดได้เลย
4-6 ปี- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดปกติ ครั้งที่ 5
- หยอดโปลิโอ ครั้งที่ 5
- หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 2
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล์ สูตรเด็ก-โปลิโอชนิดฉีด(หรือคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ สูตรผู้ใหญ่-โปลิโอชนิดฉีด) ครั้งที่ 5
- อีสุกอีใส ครั้งที่ 2
เด็กหญิง 11-12 ปี

-

- ไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา (เอชพีวี) ครั้งที่ 1,2 และ 3 ห่างกัน 1-2 เดือน และ 6 เดือน
ทุก 10 ปีกระตุ้นคอตีบ-บาดทะยัก สูตรของผู้ใหญ่ (ไม่ต้องมีวัคซีนไอกรนผสม)- กระตุ้นด้วยคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ สูตรผู้ใหญ่ 1 ครั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here