ตารางวัคซีนที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย การฉีดวัคซีน

ตารางวัคซีนที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย

วัคซีนที่ต้องฉีดตามกำหนด มีความจำเป็นและสำคัญเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ซึ่งรวมๆแล้ว ถ้าฉีดครบก็เป็นเกาะป้องกันสุขภาพร่างกายป็นอย่างดี

วัคซีน

วิธีการ/ครั้ง

ช่วงอายุที่ควรได้รับวัคซีนแต่ละครั้ง

หมายเหตุ

บีซีจี (ป้องกันวัณโรค)ฉีดครั้งเดียวแรกเกิด

-

ตับอักเสบบีฉีด 3-4 ครั้งแรกเกิด , 1-2,6 เดือนอาจให้เพิ่มตอนอายุ 4 เดือน ถ้าใช้วัคซีนรวม
คอตีบ
บาดทะยัก
ไอกรน
ฉีด 5 ครั้ง2,4,6,18 เดือน , 4-6 ปีใช้การฉีดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดปกติ หรือชนิดไร้เซลล์
โปลิโอกินหรือฉีด 5 ครั้ง2,4,6,18 เดือน , 4-6 ปีควรใช้แบบฉีดถ้ามีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่ร่วมบ้าน
หัด
หัดเยอรมัน
คางทูม
ฉีด 2 ครั้ง9-12 เดือน , 4-6 ปี

-

ไข้สมองอักเสบเจอี
- ชนิดเชื้อตาย


- ชนิดเชื้อมีชีวิต

ฉีด 3 ครั้ง


ฉีด 2 ครั้ง

1 ปี - 1 ปีครึ่ง เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 อีก 1 เดือน และ 1 ปีต่อมา

9-12 เดือน และเข็มที่ 2 อีก 3-12 เดือนต่อมา
สามารถใช้ชนิดเชื้อตายหรือเชื้อมีชีวิตก็ได้ โดยชนิดเชื้อมีชีวิตจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่า หากเคยได้รับเชื้อตายในเข็มแรก อาจใช้ชนิดเชื้อมีชีวิตในเข็มต่อมาได้
ฮิบ
- Pedvax-Hib
- ชนิดอื่นๆ

ฉีด 3 ครั้ง
ฉีด 4 ครั้ง

2,4,15-18 เดือน
2,4,6,15-18 เดือน
เข็มที่อายุ 15-18 เดือน อาจไม่ต้องให้ก็ได้
โรต้า
- Rotarix
- Rotateq

กิน 2 ครั้ง
กิน 3 ครั้ง

2,4 เดือน
2,4,6 เดือน
เลือกใช้ชนิดใดก็ได้แต่ควรใช้ชนิดเดิมจนครบจำนวนครั้ง แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนชนิดจากครั้งก่อน ต่องให้รวม 3 ครั้ง
ไอพีดีฉีด 4 ครั้ง2,4,6,12-15 เดือน

-

อีสุกอีใสฉีด 2 ครั้ง1 ปี,4-6 ปีไม่ต้องให้ถ้าเคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน
ตับอักเสบเอฉีด 2 ครั้ง1 ปี และเข็มที่ 2 อีก 6-12 เดือนต่อมา

-

เอชพีวีฉีด 3 ครั้ง9 ปีขึ้นไป เข็มที่ 2 และ 3 อีก 1-2 เดือน และ 6 เดือนต่อมาเลือกใช้ชนิด 2 สายพันธุ์ หรือ4 สายพันธุ์ก็ได้ แต่ควรใช้ชนิดเดิมทั้ง 3 ครั้ง ยกเว้นหาชนิดเดิมไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชนิดได้
ไข้หวัดใหญ่ฉีกทุกปี ปีละ 1 ครั้ง แต่ปีแรกฉีด 2 ครั้งตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรฉีดก่อนหน้าฝนหรือหน้าหนาว ปีแรกฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอด โรคหัวใจ หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรฉีดวัคซีนนี้ทุกปี
คอตีบ
บาดทะยัก
ไอกรน
สูตรผู้ใหญ่
ฉีดครั้งเดียวอายุ 4-6 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ทุก 10 ปี โดยอาจใช้วัคซีนนี้แทนได้ 1 ครั้ง