Reading thermometer

การอ่านค่าปรอทวัดไข้

ปรอท เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งในปัจจุบันปรอทวัดไข้มีหลายแบบด้วยกัน เช่น แบบธรรมดาคือแบบแก้ว   แบบดิจิตอล แบบแถบวัดไข้ และแบบอินฟาเรด ซึ่งหน้าที่ของปรอทใช้เพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย สังเกตอาการผู้ป่วยและช่วยในการวินิจฉัยโรค

การแปลค่าตัวเลขของปรอท

  • 41 องศาเซลเซียน ขึ้นไป  เรียกว่า ไข้สูงมาก
  • 39-41 องศาเซลเซียน        เรียกว่า   ไข้สูง  
  • 38-39 องศาเซลเซียน        เรียกว่า   ไข้ปานกลาง
  • 37-38 องศาเซลเซียน        เรียกว่า   ไข้เล็กน้อย
  • 36.5-37 องศาเซลเซียน     เรียกว่า   อุณหภูมิปกติ
  • 35.5-36.5 องศาเซลเซียน  เรียกว่า   อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ