โรคไอพีดี(IPD)

โรคไอพีดี (IPD) ไอพีดี(IPD) กลุ่มโรคยอดนิยมในเด็กที่มากับหน้าฝน ภัยร้ายใกล้ตัวเด็กๆโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สาเหตุที่ทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิต  สาเหตุของโรคไอพีดี โรคไอพีดี(IPD : Invasive Pneumococcal Disease) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า นิวโมคอคคัส หรือชชื่อเต็ว่า Streptococcus pneumonia เชื้อชนิดนี้พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่ายคล้ายโรคไข้หวัดผ่านทางการไอหรือจาม น้ำมูก น้ำลาย เชื้อชนิดนี้จะมีชีวิตอยู่ภายในอากาศได้นานกว่าปกติ จึงทำให้เกิดโรคได้ในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่องและผู้ที่มีโรคประจำตัวตัว โรคนี้สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่น โรคไซนัส โรคหูชั้นกลางอักเสบหรือโรคหูน้ำหนวก โรคปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วและรุนแรงค่ะ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียในชีวิตในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีค่ะ อาการของโรคไอพีดี โรคไอพีดีมีระยะฝักตัว 3 วันนับจากวันที่ได้รับเชื้อ โดยจะมีอาการผิดปกติแสดงออกมาได้หลากหลายขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกิดการติดเชื้อ โดยมีทั้งหมด 4 โรคที่มีความรุนแรงและอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ดังนี้ 1. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เด็กจะมีอาการไข้สูง อาเจียน มีอาการซึมหรืองอแง บางรายอาจจะมีอาการชักเกร็งตัวแข็งคอแข็ง ซึ่งทำให้พิการหรืออาจเสียชีวิตได้ค่ะ 2. ติดเชื้อในกระแสเลือด เด็กจะมีไข้สูง งอแง การตรวจร่างกายอาจจะไม่เจอตำแหน่งการติดเชื้อที่ชัดเจน ในบางรายอาการอาจรุนแรงจนถึงขั้นช็อกหรือเสียชีวิตได้ค่ะ 3. โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไอพีดี เด็กจะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ เจ็บหน้าอก...

ออทิสติก (Autistic)

ออทิสติก(Autistic) ออทิสติก(Autistic) คือ กลุ่มอาการความบกพร่องหรือความผิดปกติทางสมอง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งทางด้านภาษา ด้านสังคม และทางด้านพฤติกรรม โดยมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป เช่น ไม่สบตา ชอบทำอะไรซ้ำๆ มีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำๆ การใช้ภาษาผิดปกติ พูดซ้ำๆหรือใช้คำที่ตนเองเข้าใจความหมายเท่านั้น ฯลฯ อาการอาจรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีปัญหาและความรุนแรงที่แตกต่างกันค่ะ ออทิสติกแสดงอาการที่ชัดเจนในช่วงอายุก่อน 2 ปีแรก อาการความผิดปกติออทิสติกทางด้านต่างๆ ดังนี้ ความผิดปกติทางด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จะมีพฤติกรรมคล้ายกับว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลก มักแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่สนใจให้สิ่งต่างๆรอบตัว ไม่มีสมาธิในการตั้งใจฟังหรือดูสิ่งต่างๆ การพูดคุยจะไม่ค่อยสบตากับผู้ที่สนทนาด้วย การตอบสนองกับคนรอบข้างบกพร่อง มีความบกพร่องในการแสดงสีหน้าและอารมณ์ของตนเอง รวมถึงเด็กจะไม่สามารถเดาความรู้สึกของคนอื่นจากสีหน้าท่าทางได้ เช่น เขาจะไม่รู้ว่าหน้าแบบนี้หมายถึง แม่กำลังเสียใจ หรือพ่อกำลังโกรธค่ะ ความผิดปกติทางด้านภาษาและการสื่อสาร เด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการสื่อสารที่คุณพ่อคุณแม่มักพาเด็กมาพบแพทย์บ่อยที่สุด คือเด็กจะไม่พูดเป็นประโยชน์ที่มีความหมายเมื่ออายุ 2 ปี หรือถ้าพูดได้ก็จะเป็นการพูดที่ไม่มีจุดหมาย ตอบไม่ตรงคำถาม พูดบางคำหรือบางประโยคซ้ำๆ พูดทวนคำที่ได้ยินซ้ำๆ โดยมีลักษณะเสียงพูดจะไม่มีเสียงสูงต่ำ ไม่มีอารมณ์สอดแทรก การใช้คำแปลกๆ สื่อความหมายแปลกๆที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจ ซึ่งมีเฉพาะคนที่ใกล้ชิดเด็กเท่านั้นที่เข้าใจ ไม่สามารถเล่นบทสมมติหรือเล่นทำท่าคุยโทรศัพท์ได้ ฯลฯ รวมถึงไม่สามารถใช้ภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารได้ เช่น การชี้นิ้ว...

โรคมือเท้าปากในเด็ก

โรคมือเท้าปากในเด็กโรคมือเท้าปาก พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และสร้างความกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมาด เนื่องจากโรคนี้มักจะมีอาการรุนแรงโดยเฉพาะในเด็กอายุกต่ำกว่า 5 ปี สามารถรักษาให้หายได้แต่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาการจะทรุดลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตได้ค่ะ โรคมือเท้าปากสามารถเกิดได้ตลอดปีแต่พบบ่อยในฤดูฝนถึงฤดูหนาวค่ะ บทความนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่มารู้จักโรคมือเท้าปากในเด็กค่ะ โรคมือเท้าปาก(Hand, Foot, Mouth Disease) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีหลายสายพันธ์ุแต่เชื้อที่ทำให้เกิดโรคบ่อยและมีความรุนแรง คือ คอคซาคีไวรัส และ เอนเตอโรไวรัส 71 ในประเทศไทยพบการระบาดของเอนเตอโรไวรัส 71 ร่วมกับไวรัสตัวอื่นๆด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงค่ะ การติดต่อของโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปาก สามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายและน้ำจากตุ่มใส การไอจามรดกัน รวมถึงการสัมผัสของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสแล้วนำเข้าปาก สถานที่ที่มักพบการระบาดของเชื้อโรค ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และพบการระบาดของโรคคือช่วงฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ   อาการของโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปาก มีระยะฟักตัว 3 - 6 วันหลังจากได้รับเชื้อ อาการเริ่มแรกของโรคนี้คือ มีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย หลังจากนี้ 1 - 2 วัน มีอาการเจ็บปากกลืนน้ำลายไม่ได้ๆ เด็กจะไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะพบตุ่มเล็กๆสีแดงที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า...

ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดจำเป็นไหม?

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดค่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมเด็กแรกเกิดจึงควรทำประกันสุขภาพ บทความนี้แอดจะพามาไขข้อสงสัยค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย การทำประกันสุขภาพให้ลูกจึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพราะเด็กร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำกว่าในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จึงทำให้มีโอกาสในการเจ็บป่วยได้ง่ายและค่าใช้จ่ายในการรักษาของโรคบางกลุ่มที่ค่อนข้างสูงค่ะ การทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงและช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกอุ่นใจเรื่องการรักษารวมถึงเงินในกระเป๋าไปด้วยค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเด็กมีประกันแล้วจะไม่เจ็บป่วยนะคะ ประกันสุขภาพสำหรับเด็กแรกเกิดทั่วไปมักเริ่มทำได้เมื่อลูกอายุ 15 วัน(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด) ไม่ได้มีผลทันทีที่ลูกลืมตาดูโลกนะคะ ประกันสุขภาพสำหรับเด็กช่วง 0 - 5 ปี เบี้ยประกันจะค่อนข้างแพงกว่าในช่วงวัยอื่น เพราะเด็กมีการป่วยง่ายและบ่อยค่ะ   ความจำเป็นของประกันสุขภาพลูกน้อยของคุณ การทำประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์อย่างละเอียดให้ตรงตามที่ต้องการและคุ้มกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปค่ะ ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังนี้ - ควรทำประกันตั้งแต่ลูกยังเล็ก เพราะเด็กเล็กมีโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยกว่าในวัยอื่นๆ - การทำประกันแบบสะสมทรัพย์ คือ การซื้อประกันนี้จะมีเงินคืนเมื่อครบอายุสัญญา เพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา พร้อมทั้งประกันความเสี่ยงยามลูกเจ็บป่วยได้ด้วย แต่ประกันประเภทนี้จะมีค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันสุขภาพชนิดไม่มีเงินคืนนะคะ - ความคุ้มควรครอบคลุมกับการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก - การส่งเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาว เช่น ส่งเบี้ยประกัน 10 ปีคุ้มครองถึง 80 จะได้ผลตอบแทนมากกว่าแบบส่ง 20 ปีคุ้มครองตลอดชีพค่ะ - เลือกทำประกันที่สอดคล้องกับเงินในกระเป๋า ซึ่งในแต่ละบริษัทนั้นก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปค่ะ - ควรเลือกบริษัทประกันและตัวแทนประกันที่มีความน่าเชื่อ ซื่อตรงสามารถติดต่อได้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องการสอบถามข้อมูลและปรึกษาง่ายค่ะ การพิจารณาของบริษัทประกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเงื่อนไขของบริษัทประกันที่กำหนดไว้ ได้แก่ ผู้เอาประกันสุขภาพจะต้องมีอายุ 15 วัน และต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัว...