โรคออทิซึมในเด็ก

โรคออทิซึมในเด็ก หรือกลุุ่มอาการ คือ กลุ่มอาการความผิดปกติทางระบบประสาทพัฒนาการ มีผลกระทบต่อการพัฒนาการ ซึ่งในการดำรงชีวิตของเด็กจะมีปัญหาในเรื่องการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ การเข้าสังคม ภาษา การสื่อสารที่ผิดปกติ ตลอดจนการมีพฤติการยึดติด ซ้ำๆ เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยาก ความรุนแรงของอาการจะมีความแตกต่างกันออกไปในเด็กแต่ละราย ตั้งมีอาการเล็กน้อยตลอดจนการแสดงอาการที่รุนแรง

สาเหตุของโรคออทิซึมในเด็ก

ในปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุของโรคนี้ได้ เนื่องจาก ออทิซึ่ม จะส่งผลกระทบในแต่ละคนที่มีความแตกกต่างกันออกไปแต่ทางการแพทย์ได้มีความเห็นไว้ว่า โดยทั่วไปแล้วสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของภาวะ ออทิสซึ่มสเป็กทรั่ม (Autism Spectrum) ซึ่งมาจากปัจจัยร่วมกันระหว่างสิ่งแวดล้อมอื่นๆ กับการติดต่อทางพันธุกรรม

อาการของโรคออทิซึม

อย่างที่บอกว่าโรคออทิซึมเป็นกลุ่มอาการความผิดปกติทางระบบประสาทในด้านทางการพัฒนา โดยจะแบ่งกลุ่มอาการแสดงความบกร่อง ดังนี้

อาการผิดปกติทางพฤติกรรม

ความผิดปกติทางพฤติกรรมมักจะพบในเด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป โดยจะมีอาการที่แสดงออกมา คือ

 • จะแสดงพฤติกรรมแบบซ้ำๆ เช่น กระโดด หมุนตัว สะบัดมือ โยกตัว ให้ความสนใจในวัตถุที่กำลังหมุน เป็นต้น
 • ให้ความสนใจในเฉพาะเรื่อง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จะยึดติดกับการทำแบบเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแสดงอาการหงุดหงิด และกังวัลออกมา
 • จะมีการตอบสนองต่อประสาทสัมผัสในสิ่งเร้าน้อยหรือมากเกินกว่าปกติ เช่น เดินเขย่งเท้า เป็นต้น

อาการผิดปกติบกพร่องของทักษะการเข้าสังคม

 • เด็กจะไม่ชอบสบตา หรือมองหน้าใคร
 • จะไม่แสดงอาการการอยากได้ หรือบอกความต้องการ
 • จะไม่แสดงพฤติกรรมเลียนแบบเหมือนเด็กคนอื่นๆ จะไม่สนใจในคนเลี้ยง
 • จะไม่อวดในสิ่งใหม่ๆให้ใครได้เห็น ชอบอยู่คนเดียว เล่นคนเดียว ไม่สุงสิงกับใคร

อาการความผิดปกติบกพร่องในทางการสื่อสาร หรือการเข้าใจในภาษา

 • เวลาเรียกจะไม่ร้องขานตอบ เรียกชื่อจะไม่หัน
 • เด็กจะไม่ชอบทำคามคำสั่ง จะไม่สนหากต้องการให้ทำอะไร
 • จะพูดช้า หรือไม่พูดเลย
 • จะแสดงท่าทางตามคำพูดไม่เป็น

การดูแลรักษาโรคออทิซึม

ในปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุการรักษาของโรคนี้ให้หายขาดได้ ดังนั้นจะเป็นการเน้นเป็นการดูแล โดยการกระตุ้นการพัฒนาและการปรับพฤติกรรม เพื่อไปเน้นการฟื้นฟูจุดบกพร่องของเด็กให้ลดลง และเน้นการฝึกให้เด็กได้เข้าสังคมออกจากโลกส่วนตัว ในการฝึกปรับพฤติกรรมลูกตั้งแต่ยังเด็ก จะช่วยให้เด็กมีโอกาศเป็นปกติได้ง่ายกว่ามาฝึกในตอนโตแล้ว

หลักการในการส่งเสริมการพัฒนาการเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะเด็กจะเรียนรู้โดยการเลียนแบบจากคนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ และคนภายในบ้าน เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ฝึกผ่านจากการเล่นที่เด็กสนใจ

การเตรียมตัวฝึกลูก ขั้นแรกจะต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสมกับการฝึก มีความสงบ จากนั้นจัดอุปกรณ์ให้เป็นที่เน้นจัดไว้ในที่เดิมๆ และจัดตารางเวลาการทำกิจวัตรให้สม่ำเสมอ เด็กสามารถคาดเดาได้เป็นขั้นตอน โดยอาจมีตารางรูปภาพกิจกรรม จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจง่ายขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here