บัตรทองประกันสุขภาพเด็ก

บัตรทองประกันสุขภาพสำหรับเด็กไทย

บัตรทองประกันสุขภาพสำหรับเด็กไทย
สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน วันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง สิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลสำหรับเด็กๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แต่ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลสำหรับประชาชนคนไทยนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ระบบ ได้แก่
1.สิทธิสวัสดการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
2.สิทธิประกันสังคม
3.สิทธิหลักประกันสุขภาพ “สิทธิบัตรทอง” หรือที่เรียกว่า “สิทธิ 30 บาท”
แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง “บัตรทอง” สิทธิประกันสุขภาพสำหรับเด็กไทยและจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ

เพราะเด็กไทยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุด เพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเด็กเพื่อให้เด็กไทยให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ส่งเสริมการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปอย่างสมวัย โดยจัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือสิทธิ 30 บาท ดูแลสุขภาพเด็กไทย โดยแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กแรกเกิด – 5 ปี และกลุ่มเด็กโตอายุ 6 – 24 ปี ทั้งด้านการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ยกเว้นเด็กที่ได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของคุณพ่อคุณปม่ หากเจ็บป่วยให้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการของพ่อแม่ค่ะ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการรักษามีดังนี้

บัตรทองเด็ก

สิทธิประโยชน์กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
สิทธิในการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กในกลุ่มนี้ โดยจะครอบคลุมรวมถึงทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ โดยจะได้รับการดูแลตั้งแต่คุณแม่ฝากครรภ์ และต่อเนื่องตามระบบฝากครรภ์ตลอดจนถึงคลอด โดยมีการประเมินความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ การให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และยาต่างๆ ฯลฯ และเมื่อคลอดแล้วทารกจะได้รับการตรวจสุขภาพแรกเกิด การตรวจคัดกรอง แก้ไขภาวะพร่องไทรอยด์ เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนหรือโรคเอ๋อ และได้รับวิตามิน วัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนรวมดีทีพี วัคซีนตักอักเสบบี วัคซีนปอสิโอ วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซีนหัด วัคซีน หัดเยอรมันและคางทูม และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น หลังจากนั้นจะเป็นการเน้นการตรวจพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ประเมินการเจริญเติบโตของร่างกายที่ต้องเป็นไปตามแต่ละช่วงวัย อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป การให้วัคซีน การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค การประเมินส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน รวมถึงให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยให้เจริญเติบโตสมวัยค่ะ

สิทธิประโยชน์กลุ่มเด็กโต (อายุ 6 – 24 ปี)
สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กไทยในกลุ่มนี้ เป็นการมุ่งเน้นไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยโรงเรียน เพราะเด็กในช่วงวัยนี้จะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 สำหรับเด็กไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนก็จะได้รับวัคซีนในช่วงนี้ แต่สำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนมาแล้วตามช่วงอายุ จะได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติมค่ะ เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และการตรวจคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งจะได้รับยาเสริมธาตุเหล็กในกรณีพบว่าเด็กมีโลหิตจางจากโรคอื่นๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย หากเป็นชนิดรุนแรงจะได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาต่อไป นอกจากนี้เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 ทุกคนยังได้รับการคัดกรองและตรวจสุขภาพที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่แก้ไขให้เด็กเติบโต พัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัย ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ การคัดกรองเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ การตรวจสุขภาพช่องฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน ตามสิทธิการรับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ เด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เข่น โรคเบาหวน โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลยังหน่วยบริการตามสิทธิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. เบอร์ 1330 (ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)